2019-01-29 patvirtintas 22,6 ha teritorijos prie buvusio Didžiųjų Gulbinų kaimo detaliojo plano (registro Nr. T00059563) sprendinių koregavimas sklypuose Daujoto g. 4 (kadastro Nr. 0101/0101:1275), Dangeručio g. 15 (kadastro Nr. 0101/0101:1269), Santariškių g. 80 (kadastro Nr. 0101/0101:1301), (kadastro Nr. 0101/0101:1270) ir (kadastro Nr. 0101/0101:1302), Dangeručio g.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL 22,6 HA TERITORIJOS PRIE BUVUSIO DIDŽIŲJŲ GULBINŲ KAIMO

DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 9 DAUJOTO G. 4 (KADASTRO NR. 0101/0101:1275), SKLYPO NR. 13 DANGERUČIO G. 15 (KADASTRO NR. 0101/0101:1269), SKLYPO      NR. 14 SANTARIŠKIŲ G. 80 (KADASTRO NR. 0101/0101:1301) SKLYPO NR. 15 (KADASTRO NR. 0101/0101:1270) DANGERUČIO GATVĖJE IR SKLYPO NR. 16 (KADASTRO NR. 0101/0101:1302) DANGERUČIO GATVĖJE STATYBOS ZONŲ, STATYBOS RIBŲ IR SERVITUTŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2019 m. sausio   29 d.   Nr. A30-221/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u   22,6 ha teritorijos prie buvusio Didžiųjų Gulbinų kaimo detaliojo plano (registro Nr. T00059563), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr.1-1522 „Dėl 22,6 ha teritorijos prie buvusio Didžiųjų Gulbinų kaimo detaliojo plano tvirtinimo“, koregavimą, keičiant sklypo Nr. 9 Daujoto g. 4 (kadastro Nr. 0101/0101:1275), sklypo Nr. 13 Dangeručio g. 15 (kadastro Nr. 0101/0101:1269), sklypo Nr. 14 Santariškių g. 80 (kadastro Nr. 0101/0101:1301), sklypo Nr. 15 (kadastro Nr. 0101/0101:1270) Dangeručio gatvėje ir sklypo Nr. 16 (kadastro Nr. 0101/0101:1302) Dangeručio gatvėje statybos zonas, statybos ribas ir servitutus pagal sklypo planą (pridedama), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija. Korekturos+brezinys+VIESINIMUI

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut