2019-01-29 patvirtintas sklypo Liepkalnio g. 78, Rasų seniūnijoje, detaliojo plano (registro Nr. T00054318) sprendinių koregavimas sklypuose Liepkalnio g. 84, Liepkalnio g. 84A ir Liepkalnio g. 84B

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO LIEPKALNIO G. 78 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPUOSE LIEPKALNIO G. 84, 84A IR 84B TVIRTINIMO

 

2019 m. sausio   29  d.   Nr. A30-230/19

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2018 m. lapkričio 19 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG88340:

  1. T v i r t i n u Vilniaus miesto tarybos 2001 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. 234 ,,Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir žemės sklypo Liepkalnio g. 78 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto žemės sklypo Liepkalnio g. 78, Rasų seniūnijoje, detaliojo plano (registro Nr. T00054318) sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, keičiant (nustatant) suplanuotų sklypų Nr. 8 (kadastro Nr. 0101/0073:322) Liepkalnio g. 84, Nr. 9 (kadastro Nr. 0101/0073:299) Liepkalnio g. 84A ir Nr. 10 (kadastro
    Nr. 0101/0073:300) Liepkalnio g. 84B ribas ir plotus, žemės naudojimo būdus į komercinės paskirties objektų teritorijos ir teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-18-241). Pagrindinis brėžinys pridedamas.                                                                                                              Pagrindinis+brėžinys
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut