2019-02-04 priimtas sprendimas koreguoti teritorijos tarp Čekoniškių, Geležių ir Varnės gatvių detaliojo plano (registro Nr. T00054556) sprendinius sklype Nr. 5-3 (Knypavos g. 2, kadastro Nr. 0101/0167:303)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS TARP ČEKONIŠKIŲ, GELEŽIŲ IR VARNĖS GATVIŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE NR. 5-3 INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2019 m. vasario   4 d.   Nr. A30-257

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu
Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.4.5.2 ir 318.4.5.3 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.7 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 12 d. sprendimu Nr. 1-259 „Dėl teritorijos tarp Čekoniškių, Geležių ir Varnės gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos tarp Čekoniškių, Geležių ir Varnės gatvių detaliojo plano (registro Nr. T00054556) sprendinius sklype Nr. 5-3 (Knypavos g. 2, kadastro Nr. 0101/0167:303): jo dalyje, patenkančioje į Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (registro Nr. T00056038) numatytą mažo užstatymo intensyvumo gyvenamąją teritoriją, keičiant komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus neviršijant bendrajame plane nustatytų reglamentų, o likusioje sklypo dalyje paliekant detaliuoju planu nustatytus teritorijos naudojimo reglamentus.
  2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut