2019-02-12 priimtas sprendimas dėl apie 17,59 ha teritorijos prie Sakališkių gatvės detaliojo plano rengimo organizavimo

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL APIE 17,59 HA TERITORIJOS PRIE SAKALIŠKIŲ GATVĖS

DETALIOJO PLANO RENGIMO ORGANIZAVIMO

 

2019 m. vasario  12 d.   Nr. 30-363/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu,  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“:

  1. O r g a n i z u o j u apie 17,59 (septyniolikos ir penkiasdešimt devynių dešimtųjų) ha teritorijos prie Sakališkių gatvės, Verkių seniūnijoje, detaliojo plano rengimą (schema pridedama).
  2. N u s t a t a u, kad detaliojo plano rengimo tikslas – vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei ir socialinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, privalomą teritorijos naudojimo tipą ir vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1) būdą, padalyti sklypus, nustatyti sklypų plotus ir ribas prijungiant dalį laisvos valstybinės žemės prie suformuotų sklypų (ištrauka pridedama).                                                                                                                                                                                                                                                          Schema+apie+17,59+ha+ter.+prie+Sak.
  3. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).                                                                                                                                              17,59+ha+ter.+programa
  4. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gegužės 21 d. įsakymą Nr. 30-1193 „Dėl apie 17,59 ha teritorijos prie Sakališkių gatvės detaliojo plano rengimo“.

 

Administracijos direktorius Povilas Poderskis