2019-02-14 patvirtintas Santariškių medicinos miestelio detaliojo plano (registro Nr. T00056281) sprendinių koregavimas sklype Santariškių g. 1 (kadastro Nr. 0101/0005:462)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SANTARIŠKIŲ MEDICINOS MIESTELIO DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 13 (SANTARIŠKIŲ G. 1) STATYBOS ZONOS, RIBOS IR AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ IŠDĖSTYMO KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2019 m. vasario  14 d.   Nr. A30-343/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u   Santariškių medicinos miestelio detaliojo plano (registro Nr. T00056281), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. 1-1191 „Dėl Santariškių medicinos miestelio detaliojo plano tvirtinimo“, koregavimą, keičiant sklypo Nr. 13 statybos zoną, ribą ir automobilių stovėjimo vietų išdėstymą pagal sklypo planą (pridedama), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.                                                                                                                                                                                                                                                                        Sant.+1+brėžinys-2

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut