2019-02-18 patvirtintas Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano (registro Nr. T00054357) sprendinių koregavimas sklypuose Lokių g. 22 (dabartinis Vilkų g. 9, kadastro Nr. 0101/0031:400), Lokių g. 24 (dabartinis Vilkų g. 7, kadastro Nr. 0101/0031:211) ir Lokių g. 26 (dabartinis Vilkų g. 5, kadastro Nr. 0101/0031:98)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽVĖRYNO ŠIAURINĖS DALIES DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ SKLYPUOSE LOKIŲ G. 22 (DABARTINIS VILKŲ G. 9), LOKIŲ G. 24 (DABARTINIS VILKŲ G. 7) IR LOKIŲ G. 26 (DABARTINIS VILKŲ G. 5) KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2019 m. vasario     d.   Nr.

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2019 m. sausio 8 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG92879:

  1. T v i r t i n u Vilniaus miesto valdybos 1998 m. vasario 12 d. sprendimu
    Nr. 246V patvirtinto Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano (registro Nr. T00054357) sprendinių koregavimą sklypuose Lokių g. 22 (dabartinis Vilkų g. 9, kadastro  Nr. 0101/0031:400), Lokių g. 24 (dabartinis Vilkų g. 7, kadastro Nr. 0101/0031:211) ir Lokių g. 26 (dabartinis Vilkų g. 5, kadastro Nr. 0101/0031:98) (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-18-401). Pagrindinis brėžinys pridedamas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Sklypų DP Vilkų g. kor.
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut