2019-02-18 priimtas sprendimas koreguoti T-08 kvartalo buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime detaliojo plano (registro Nr. T0006006) sprendinius sklypuose Nr.6, 28, 31, 32, 33 ir 34

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI T-08 KVARTALO BUVUSIAME DIDŽIŲJŲ GULBINŲ KAIME DETALIOJO PLANO

SKLYPŲ NR. 28 IR NR. 33 (KADASTRO NR. 0101/0101:985), NR. 31 (PUKUVERO G. 22, KADASTRO NR. 0101/0101:687), NR. 32 (PUKUVERO G. 24, KADASTRO

  1. 0101/0101:21), NR. 34 (KADASTRO NR. 0101/0101:1101) IR NR. 6 SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ

 

2019 m. vasario   18  d.   Nr. A30-372/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 ,,Dėl Kompleksinio teritorijų  planavimo  dokumentų  rengimo  taisyklių  patvirtinimo“,  318.1,  318.4.5.1.2 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir  Vilniaus  miesto  savivaldybės  administracijos  direktoriaus  2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl  Vilniaus  miesto  savivaldybės  administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u inicijuoti T-08 kvartalo buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime detaliojo plano (registro Nr. T0006006), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 1 d. sprendimu Nr. 1-1106 „Dėl T-08 kvartalo buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sklypų Nr. 28 ir Nr. 33 (kadastro Nr. 0101/0101:985), Nr. 31 (Pukuvero g. 22, kadastro Nr. 0101/0101:687),  Nr. 32  (Pukuvero  g. 24,  kadastro  Nr.  0101/0101:21),  Nr. 34  (kadastro  Nr. 0101/0101:1101) ir sklypo Nr. 6 (pakoreguotame detaliajame plane sklypas Nr. 8) detaliojo plano, koreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. A30-2164 ,,Dėl T-08 kvartalo buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime detaliojo plano sklypų Nr. 5, Nr. 6 ir Nr. 7 sprendinių koregavimo tvirtinimo“, sprendinių koregavimą: padalyti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdo sklypą Nr. 6 (pakoreguotame detaliajame plane sklypas Nr. 8), sklypuose Nr. 28 ir Nr. 33, Nr. 31, Nr. 32, Nr.34 nustatytą gyvenamosios teritorijos (G) žemės naudojimo būdą ir daugiaaukščių gyvenamųjų namų statybos (G2) naudojimo pobūdį pakeisti į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1) naudojimo būdą, paliekant sklypo Nr. 28 dalyje nustatytą bendro naudojimo teritorijos naudojimo būdą (B), padalyti sklypus ir nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
  2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti  (pridedama).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     programa+T-08+kv.+DG

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut