2019-02-20 patvirtintas sklypo Padekaniškių vs., Vilniuje, detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose S-1, S-2, S-3 ir S-4

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO PADEKANIŠKIŲ VS., VILNIUJE, DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ SKLYPUOSE NR. S-1, NR. S-2, NR. S-3 IR NR. S-4 KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2019 m. vasario   20 d.   Nr. A30-384/19

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3.1, 318.3.6 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 23 d. sprendimu
Nr. 1-364 „Dėl sklypo Padekaniškių vs., Vilniuje, detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtintu sklypo Padekaniškių vs., Vilniuje, detaliuoju planu (registro Nr. T00055824) nustatytų sklypų Nr. S-1 (kadastro Nr. 0101/0167:2204), Nr. S-2 (kadastro Nr. 0101/0167:2205), Nr. S-3 (kadastro Nr. 0101/0167:2206) ir Nr. S-4 (kadastro Nr. 0101/0167:2203) sprendinių koregavimą keičiant statinių statybos zoną, statybos zonos ribas ir servitutus pagal sklypo planą su koreguojamais detaliojo plano sprendiniais (planas pridedamas), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

pagrindinį brėžinį žiūrėti čia: Pagr_Brez

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut