2019-02-22 patvirtintas Valakupių–Turniškių zonos detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Valakupių g.11

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALAKUPIŲ-TURNIŠKIŲ ZONOS DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE VALAKUPIŲ G. 11 (KADASTRO NR. 0101/0012:414) TVIRTINIMO

 

2019 m. vasario  22 d.   Nr. A30-410/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2019 m. vasario 13 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG96303:

  1. T v i r t i n u Valakupių–Turniškių zonos detaliojo plano, patvirtinto 1997 m. sausio 9 d. Vilniaus miesto valdybos sprendimu Nr. 53V, sprendinių koregavimą sklype Valakupių g. 11 (kadastro Nr. 0101/0012:414). Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-18-424). Pagrindinis brėžinys pridedamas.          VALAKUPIŲ+BRĖŽINYS
  2. N u s t a t a u, kad:

2.1. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

2.3. už šio įsakymo vykdymą atsakingas yra Miesto plėtros departamento direktorius.

 

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut