2019-02-22 priimtas sprendimas koreguoti Valakupių–Turniškių zonos detaliojo plano sprendinius sklypuose Nemenčinės pl. 15 ir Nemenčinės pl. 15H

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI VALAKUPIŲ-TURNIŠKIŲ ZONOS DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPUOSE NEMENČINĖS PL. 15 IR NEMENČINĖS PL. 15H PLANAVIMO PAGRINDU

 

2019 m. vasario   22  d.   Nr. A30-406/19

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u koreguoti Valakupių–Turniškių zonos detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 1997 m. sausio 9 d. sprendimu Nr. 53V „Dėl Valakupių–Turniškių zonos detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius sklypuose Nemenčinės pl. 15 ir Nemenčinės pl. 15H inicijavimo pagrindu: sujungti minėtus sklypus į vieną sklypą, pakeisti žemės naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.
  2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).                                                                                                                                          NEMENČINĖS15, 15H+PROGRAMA

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut