2019-02-25 priimtas sprendimas koreguoti Valakupių–Turniškių zonos detaliojo plano ir teritorijos prie Svajonių g. (buvusios pionierių stovyklos) detaliojo plano sprendinius sklype Kiškių g. 12 (kadastro Nr. 0101/0012:367)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI VALAKUPIŲ-TURNIŠKIŲ ZONOS DETALIOJO PLANO IR TERITORIJOS PRIE SVAJONIŲ G. (BUVUSIOS PIONIERIŲ STOVYKLOS) DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE KIŠKIŲ G. 12 (KADASTRO NR. 0101/0012:367) INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2019 m. vasario  25 d.   Nr. A30-416/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u koreguoti Valakupių–Turniškių zonos detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 1997 m. sausio 9 d. sprendimu Nr. 53V „Dėl Valakupių–Turniškių zonos detaliojo plano tvirtinimo“, ir teritorijos prie Svajonių g. (buvusios pionierių stovyklos) detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto tarybos 2000 m. vasario 11 d. sprendimu Nr. 494 „Dėl teritorijos dalies (buvusios pionierių stovyklos) prie Svajonių g. detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius sklype Kiškių g. 12 (kadastro Nr. 0101/0012:367) inicijavimo pagrindu: nustatyti sklypo vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą, užstatymo tankį, intensyvumą, aukštingumą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus.
  2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą (pridedama).                                                                                                                                                                                          PROGRAMA
Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut