2019-02-26 priimtas sprendimas keisti sklypo T. Ševčenkos g. 25 detaliojo plano sprendinius sklype T. Ševčenkos g. 25 (kadastro Nr. 0101/0055:21)

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KEISTI SKLYPO T. ŠEVČENKOS G. 25 DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2019 m. vasario   26  d.   Nr. A30-434/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu
Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 314 ir 315 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo
Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u keisti sklypo T. Ševčenkos g. 25 detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. 1-1122 „Dėl sklypo
    C detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius sklype T. Ševčenkos g. 25 (kadastro
    Nr. 0101/0055:21) inicijavimo pagrindu: nekeičiant žemės sklypo paskirties pakeisti detaliuoju planu numatytą naudojimo būdą ir patikslinti kitus sklypų naudojimo režimo reikalavimus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
  2. T v i r t i n u detaliojo plano keitimo planavimo darbų programą (pridedama).                                                                                                                                                                     Planavimo+darbų+programa

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut