2019-02-26 priimtas sprendimas koreguoti Žvėryno rajono plano (registro Nr. T00054568) sprendinius sklype Žaliojoje g. 10 (kadastro Nr. 0101/0031:181)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI ŽVĖRYNO RAJONO PLANO SPRENDINIUS ŽEMĖS SKLYPE ŽALIOJOJE G. 10 TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2019 m. vasario  26 d.   Nr. A30-427/19

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.4.5.2 ir 318.4.5.3 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m.
lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1995 m. sausio 12 d. sprendimu
    82V „Dėl Žvėryno rajono plano tvirtinimo“ patvirtinto Žvėryno rajono plano (registro
    Nr. T00054568) sprendinius sklype Žaliojoje g. 10 (kadastro Nr. 0101/0031:181) teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu: padalyti žemės sklypą į du sklypus, vienam sklypui nustatyti daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos žemės naudojimo būdą, kitam komercinės paskirties objektų teritorijos žemės naudojimo būdą bei nustatyti sklypams teritorijos naudojimo reglamentus pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius.
  2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).                                                                                                                                  žalioji g.10 programa

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut