2019-03-04 priimtas sprendimas koreguoti sklypo ties Liepkalnio g. 160 detaliojo plano sprendinius

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPO TIES LIEPKALNIO G. 160 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ

 

2019 m. kovo  4  d.   Nr. A30-473/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu inicijuoti sklypo ties Liepkalnio g. 160 (kadastro Nr. 0101/0080:998) detaliojo plano (registro Nr. T00059573), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 16 d. sprendimu Nr. 1-1324 „Dėl sklypo ties Liepkalnio g. 160 detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimą sklype Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0080:1435) Liepkalnio g. 113 ir sklype Nr. 2 (kadastro Nr. 0101/0080:1436) Liepkalnio g. 113A, keičiant nustatytą užstatymo tankį, intensyvumą, statybos zoną ir ribą ir patikslinant kitą planuojamam užstatymui reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).                                                                                                                                                                                                                                                                                      miesto+plano+ištrauka-priedas+prie+įsakymo
  2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).                                                                                                                                                                      planavimo programa

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut