2019-03-06 priimtas sprendimas rengti detalųjį planą sklype (kadastro Nr. 0101/0167:125) prie Katniavos gatvės

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ SKLYPE (KADASTRO NR. 0101/0167:125) PRIE KATNIAVOS GATVĖS

 

2019 m. kovo   6  d.   Nr. A30-498/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 24 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 244 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu rengti detalųjį planą sklype (kadastro Nr. 0101/0167:125) prie Katniavos gatvės nustatant planavimo tikslą ̶  pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą, padalinti sklypą į atskirus sklypus, juose nustatyti žemės naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą, statinių statybos zoną ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (registro Nr. T00056038) nustatytų reglamentų.
  2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).                                                                                                               Planavimo programa 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut