2019-03-07 priimtas sprendimas koreguoti automobilių stovėjimo aikštelės Vilniaus g., Grigiškių m., Trakų raj., detaliojo suplanavimo projekto (registro Nr. 789) sprendinius

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS VILNIAUS G., GRIGIŠKIŲ M., TRAKŲ RAJ., DETALIOJO SUPLANAVIMO PROJEKTO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ

 

2019 m. kovo  7  d.   Nr. A30-508/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u inicijuoti Trakų rajono savivaldybės mero 1999 m. rugpjūčio 17 d. potvarkiu Nr. 865 „Dėl detalaus projekto patvirtinimo“ patvirtinto automobilių stovėjimo aikštelės Vilniaus g., Grigiškių m., Trakų raj., detaliojo suplanavimo projekto (registro Nr. 789) ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 1 d. sprendimu Nr. 1-169 „Dėl automagistralės A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruožo Grigiškėse su gretimomis teritorijomis detaliojo plano tvirtinimo“ (registro Nr. 2096) patvirtinto detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype (kadastro Nr. 7937/0002:393) keičiant naudojimo būdą iš inžinerinės infrastruktūros teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos, nustatant teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).                                                                                                                     Priedas+pire+ADP+įsakymo
 2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentams rengti (pridedama)
  Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

   

  Planavimo darbų programa

  detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

  1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas Automobilių stovėjimo aikštelės Vilniaus g., Grigiškių m., Trakų raj., detalaus suplanavimo projekto sprendinių koregavimas.
  2. Planuojamos teritorijos (sklypo) plotas ir adresas: 0,4465 ha sklypas (žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas nenustatytas), Vilniaus g. 57A (kadastro Nr. 7937/0002:393) Grigiškių seniūnijoje, Vilniuje.
  3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222, LT-09601, Vilnius
  4. Planavimo iniciatorius V. Arlauskienė.
  5. Rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.
  6. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymas.
  7. Planavimo tikslai ir uždaviniai: vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, leisti inicijuoti Trakų rajono savivaldybės mero 1999 m. rugpjūčio 17 d. potvarkiu Nr. 865 „Dėl detalaus projekto patvirtinimo“ patvirtinto automobilių stovėjimo aikštelės Vilniaus g., Grigiškių m., Trakų raj., detaliojo suplanavimo projekto (registro Nr. 789) ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 1 d. sprendimu Nr. 1-169 „Dėl automagistralės A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruožo Grigiškėse su gretimomis teritorijomis detaliojo plano tvirtinimo“ (registro Nr. 2096) patvirtinto detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype (kadastro Nr. 7937/0002:393) keičiant naudojimo būdą iš inžinerinės infrastruktūros teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos, nustatant teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
  8. Papildomi planavimo uždaviniai: atsižvelgti į automagistralės A1 Vilniaus – Kauno – Klaipėdos kelio ruožo tarp 13,3 km ir 19,3 km bei gretimų teritorijų detaliojo plano (registro Nr. 2096), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007-08-01 sprendimu Nr. 1-169 sprendinius.
  9. Papildomi reglamentai: nėra.
  10. Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekamos.
  11. SPAV reikalingumas: nereikalingas.
  12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
  13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
  14. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.
  15. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.
  16. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano koregavimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.
  17. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartyje.
  18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
  19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

   

  Suderinta:  Miesto plėtros departamento direktorius –

  Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas                                        Mindaugas Pakalnis

   

  Rengė: Miesto plėtros departamento

  Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

  Rytinės teritorijos poskyrio vyr. specialistas

  Rimantas Mockus, tel. 211 2641     (2641)