2019-03-08 priimtas sprendimas keisti sklypo (kadastro Nr. 0101/0075:2314) Juodajame kel. 62, Vilniuje, detaliojo plano plano sprendinius sklype Liepiškių g. 13 (kadastro Nr. 0101/0075:3290) ir šalia esančioje teritorijoje

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0075:2314) JUODAJAME KEL. 62, VILNIUJE, DETALIOJO PLANO KEITIMO SKLYPE LIEPIŠKIŲ G. 13 IR ŠALIA ESANČIOJE TERITORIJOJE ORGANIZAVIMO

 

2019 m. vasario   8  d.   Nr. A30-509/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.7 papunkčiu:

 1. O r g a n i z u o j u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 19 d. sprendimu Nr. 30-1428 „Dėl sklypo Juodasis kelias 62 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo (kadastro Nr. 0101/0075:2314) Juodajame kel. 62, Vilniuje, detaliojo plano (registro Nr. T00060011) keitimą sklype Liepiškių g. 13 (kadastro Nr. 0101/0075:3290) keičiant susisiekimo komunikacijų sprendinius ir šalia esančioje teritorijoje nustatant susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdą bei kitus planuojamai teritorijai reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).                   Liepiskiu g._schema
 2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui keisti (pridedama).

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

 

 1. Planuojamos teritorijos adresas: sklypo (kadastro Nr. 0101/0075:2314) Juodasis kelias 62, Vilniuje, detaliojo plano (registro Nr. T00060011) keitimas sklype Liepiškių g. 13 ir šalia esančioje teritorijoje.
 2. Planuojamos teritorijos plotas: 0,51 ha.
 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 4. Rengėjas: SĮ „Vilniaus planas“ Konstitucijos pr. 3 Vilnius.
 5. Planavimo pagrindas: 2018 m. birželio 4 d. Vilniaus miesto savivaldybės Eismo saugumo komisijos protokolas Nr. A16-392/18(2.1.58-UK5).
 6. Planavimo uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 19 d. sprendimu Nr. 30-1428 „Dėl sklypo Juodasis kelias 62 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo (kadastro Nr. 0101/0075:2314) Juodajame kel. 62, Vilniuje, detaliojo plano (registro Nr. T00060011) keitimą sklype Liepiškių g. 13 (kadastro Nr. 0101/0075:3290) keičiant susisiekimo komunikacijų sprendinius ir šalia esančioje teritorijoje nustatant susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdą bei kitus planuojamai teritorijai reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
 7. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti eismo organizavimo sprendimus (siūlomi – nustatant privažiavimą prie sklypų Juodasis kelias 64 ir Liepiškių g. 13 iš Liepiškių gatvės, panaikinti transporto eismo jungtį su Juoduoju keliu, paliekant tik pėsčiųjų praėjimą, nustatant E kategoriją), atlikti transporto srautų analizę.
 8. Papildomi reglamentai: nereikalingi.
 9. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
 10. SPAV reikalingumas: bus įvertintas pateikus Aplinkos apsaugos agentūros sąlygas.
 11. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 12. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 13. Koncepcijos rengimas: nereikalingas
 14. Sprendinių vertinimas: nereikalingas
 15. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
 16. Planavimo terminai: 3 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.
 17. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.
 18. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis. Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

 

Suderinta: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Miesto plėtros departamento direktorius  (vyriausiasis  architektas)                             Mindaugas Pakalnis

 

 

 

Rengė: Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Rytinės teritorijos poskyrio

vyr. specialistas Benius Bučelis, tel. 219 7913 (4913)