2019-03-15 Priimtas sprendimas Dėl Lazdynų gyvenamojo rajono detaliojo plano keitimo ir teritorijos prie Vilniaus miesto greito eismo gatvės trasos detaliojo plano koregavimo apie 3,9 ha ploto teritorijoje prie Architektų ir Oslo gatvių inicijavimo pagrindu.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS
ĮSAKYMAS
DĖL LAZDYNŲ GYVENAMOJO RAJONO DETALIOJO PLANO KEITIMO IR
TERITORIJOS PRIE VILNIAUS MIESTO GREITO EISMO GATVĖS TRASOS
DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO APIE 3,9 HA PLOTO TERITORIJOJE PRIE
ARCHITEKTŲ IR OSLO GATVIŲ INICIJAVIMO PAGRINDU
2019 m. kovo d. Nr. A30-
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir
28 straipsnio 4 ir 5 dalimis, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu
Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“
patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 313, 316 punktais,
318.1 ir 319.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m.
lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:
1. L e i d ž i u teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu keisti Vilniaus miesto
darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto 1968 m. balandžio 12 d. sprendimu Nr. 209
„Dėl antrojo mikrorajono Lazdynų gyvenamajame rajone projektinės užduoties patvirtinimo“
patvirtinto Lazdynų gyvenamojo rajono detaliojo plano (registro Nr. T00055928) sprendinius ir
koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. 1-856 „Dėl
teritorijos prie Vilniaus miesto vakarinės greito eismo gatvės detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto
teritorijos prie Vilniaus miesto vakarinės greito eismo gatvės detaliojo plano (registro Nr.
T00057834) sprendinius apie 3,9 ha ploto teritorijoje prie Architektų ir Oslo gatvių (schema
pridedama) nustatant planavimo tikslą nekeičiant žemės naudojimo paskirties pakeisti susisiekimo
komunikacijų išdėstymo principus, nustatyti teritorijos naudojimo tipą, naudojimo būdus bei kitus
teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju
planu (registro Nr. T00056038).
2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą detaliojo
planavimo dokumentui rengti (pridedama).
3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas neteks galios, jeigu Vilniaus miesto savivaldybės taryba
priims sprendimą panaikinti Lazdynų gyvenamojo rajono detalųjį planą.
Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

 

PRIDEDAMA:

1. Teritorijos schema

2. Programa