2019-03-15 Priimtas sprendimas Dėl žemės sklypo Bukčių g. 27C nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių sklype Bukčių g. 88 (kadastro Nr. 0101/0068:377) koregavimo tvirtinimo

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS
ĮSAKYMAS
DĖL ŽEMĖS SKLYPO BUKČIŲ G. 27C NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO
PLANO SPRENDINIŲ SKLYPE BUKČIŲ G. 88 (KADASTRO NR. 0101/0068:377)
KOREGAVIMO TVIRTINIMO
2019 m. kovo d. Nr. A30-
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo
dokumentų taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų
rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio
30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų
planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2019 m. vasario 19 d. teritorijų
planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG96939:
1. T v i r t i n u Vilniaus miesto valdybos 1999 m. gegužės 27d. sprendimu Nr. 991V „Dėl
žemės sklypo Bukčių g. 27C nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto žemės
sklypo Bukčių g. 27C nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių sklype Bukčių g. 88
(kadastro Nr. 0101/0068:377) koregavimą (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų
rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS)
teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-18-316). Pagrindinis brėžinys pridedamas.
2. N u s t a t a u, kad:
2.1. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas
turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;
2.2. sklypų užstatymas galimas įrengus inžinerinių tinklų ir susisiekimo infrastruktūrą,
numatytą detaliajame plane.
Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

PRIDEDAMA:

1. Pagrindinis brėžinys