2019-03-19 priimtas sprendimas koreguoti Valakupių-Turniškių zonos detaliojo plano sprendinius sklypuose Nemenčinės pl. 35, 37 ir šalia esančioje teritorijoje

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI VALAKUPIŲ–TURNIŠKIŲ ZONOS DETALIOJO PLANO SKLYPŲ NEMENČINĖS PL. 35, NEMENČINĖS PL. 37 IR ŠALIA ESANČIOS TERITORIJOS SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2019 m. kovo   19  d.   Nr. 30-647/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis:

  1. L e i d ž i u koreguoti Valakupių–Turniškių zonos detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 1997 m. sausio 9 d. sprendimu Nr. 53V „Dėl Valakupių–Turniškių zonos detaliojo plano tvirtinimo“, apie 1,2 ha sklypų Nemenčinės pl. 35, Nemenčinės pl. 37 ir šalia esančios teritorijos (pagal pridedamą miesto plano ištrauką) sprendinius inicijavimo pagrindu: pakeisti sklypų ribas ir plotą, prijungiant laisvą įsiterpusį valstybinės žemės plotą, pakeisti žemės naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų, nustatyti užstatymo tankį, intensyvumą, aukštingumą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus.
  2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).                                                                                                                                         AMERIGAS+PROGRAMA-1

 

 

Administracijos direktorius Povilas Poderskis