2019-03-20 Priimtas sprendimas Dėl leidimo inicijuoti sklypo Parko g. 69A ir gretimos teritorijos detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Linksmojoje g. 66

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS
ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPO PARKO G. 69A IR GRETIMOS TERITORIJOS
DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPE LINKSMOJOJE G. 66
2019 m. kovo d. Nr. A30-
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo
dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo
dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:
1. L e i d ž i u inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002 m. liepos 3 d.
sprendimu Nr. 642 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir sklypo
Parko g. 69A bei gretimos teritorijos detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto sklypo Parko
g. 69A ir gretimos teritorijos detaliojo plano (registro Nr. T00057199) sprendinių koregavimą
planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, keičiant žemės sklypo Linksmojoje g. 66
(kadastro Nr. 0101/0065:372) naudojimo būdą iš inžinerinės infrastruktūros teritorijos į komercinės
paskirties objektų teritorijos, nustatant reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis
Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano
ištrauką).
2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti
(pridedama).
Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

 

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA
DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI KOREGUOTI
1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas sklypo Parko g. 69a ir gretimos teritorijos
detaliojo (registro Nr. T00057199) sprendinių koregavimas sklype Linksmojoje g. 66.
2. Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: apie 0,2350 ha sklypai (žemės naudojimo
paskirtis – kita) (kadastro Nr. 0101/0065:372), Naujosios Vilnios seniūnijoje, Vilniuje.
3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius,
Konstitucijos pr. 3, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222, LT-09601, Vilnius
4. Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.
5. Rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.
6. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymas.
7. Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002 m. liepos 3
d. sprendimu Nr. 642 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir
sklypo Parko g. 69A bei gretimos teritorijos detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto
sklypo Parko g. 69a ir gretimos teritorijos detaliojo plano (registro Nr. T00057199) sprendinių
koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, keičiant žemės sklypo Linksmojoje
g. 66 (kadastro Nr. 0101/0065:372) naudojimo būdą iš inžinerinės infrastruktūros teritorijos į
komercinės paskirties objektų teritorijos, nustatant reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus
vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal
pridedamą miesto plano ištrauką).
8. Papildomi planavimo uždaviniai: nėra.
9. Papildomi reglamentai: nėra.
10. Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekamos.
11. SPAV reikalingumas: nereikalingas.
12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
14. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.
15. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.
16. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano koregavimo viešumo procedūros atliekamos teisės
aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.
17. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartyje.
18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo
dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje
(TPDRIS).
19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti
rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis.
Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.
Suderinta: Miesto plėtros departamento direktorius –
Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis

PRIDEDAMA: 1. Teritorijos schema