2019-03-27 patvirtintas sklypo Savanorių pr. 183 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Savanorių pr. 183 (kadastro Nr. 0101/0077:186)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO SAVANORIŲ PR. 183 DETALIOJO PLANO UŽSTATYMO ZONOS, RIBŲ IR SERVITUTŲ KOREGAVIMO SKLYPE (KADASTRO NR. 0101/0077:186) TVIRTINIMO

 

2019 m. kovo  27 d.   Nr. A30-648/19

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu:

  1. T v i r t i n u sklypo Savanorių pr. 183 detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 30-379 „Dėl sklypo Savanorių pr. 183 detaliojo plano tvirtinimo“, užstatymo zonos, ribų ir servituto koregavimą sklype Savanorių pr. 183 (kadastro Nr. 0101/0077:186) pagal sklypo planą su naikinamais servitutais ir koreguojama statybos zona (pridedama), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.                                                                    Sklypo+planas+su+naikinamais+servitutais+ir+koreguojama+statybos+zona
  2. Į p a r e i g o j u statytoją objekto techninį projektą parengti vadovaujantis detaliuoju planu ir šiuo koregavimu nustatytais reikalavimais, statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 7 priedu ir kitais teisės aktais.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut