2019-03-21 priimtas sprendimas koreguoti teritorijos tarp Šeimyniškių, Sporto ir Raitininkų gatvių nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00055386) sprendinius sklype Sporto g. 16 (kadastro Nr. 0101/0033:761)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS TARP ŠEIMYNIŠKIŲ, SPORTO IR RAITININKŲ GATVIŲ NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 3 (SPORTO G. 16, KADASTRO NR. 0101/0033:761) SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2019 m. kovo  21 d.   Nr. A30-606/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu         Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038, senas Nr. 1881) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2001 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 1260V „Dėl pritarimo teritorijos tarp Šeimyniškių, Sporto ir Raitininkų gatvių detaliojo plano raidos programai ir šios teritorijos nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055386, buvęs Nr. 839) sklypo Nr. 3 (Sporto g. 16, kadastro Nr. 0101/0033:761) sprendinius inicijavimo pagrindu, paliekant žemės sklypui komercinės paskirties objektų teritorijos (K) naudojimo būdą, keičiant užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, užstatymo aukštį bei nustatant kitus teritorijos naudojimo reglamentus.
  2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).                                                                                                                                                    planavimo+darbų+programa

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut