2019-04-08 priimtas sprendimas koreguoti žemės sklypo Rūko g. 17 detaliojo plano sprendinius sklype Rūko g. 17G (kadastro Nr. 0101/0068:1183)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI ŽEMĖS SKLYPO RŪKO G. 17 DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE NR. 4 (RŪKO G. 17G, KADASTRO NR. 0101/0068:1183) INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2019 m. balandžio  8   d.   Nr. A30- A30-705/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu
Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.4.5.2 ir 318.4.5.3 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2003 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 01A-66-V-58 „Dėl žemės sklypo Rūko g. 17 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto žemės sklypo Rūko g. 17 detaliojo plano (registro Nr. T00058075) sklypo Nr. 4 (Rūko g. 17G, kadastro Nr. 0101/0068:1183) sprendinius keičiant užstatymo tankį, statinių statybos zoną ir statybos zonos ribas, nustatant kitus naudojimo reglamentus neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (registro Nr. T00056038) nustatytų reglamentų.
  2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).                                                                                                                      Programa

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut