2019-04-15 patvirtintas sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:474 ir Nr. 0101/0167:55) tarp Skatulės ir Mozūriškių gatvių, T-06 teritorijoje, detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose ties Reikjaviko gatve

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0167:474 IR 0101/0167:55) TARP SKATULĖS IR MOZŪRIŠKIŲ GATVIŲ, T-06 TERITORIJOJE, DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPUOSE TIES REIKJAVIKO GATVE TVIRTINIMO

 

2019 m. balandžio  15  d.   Nr. A30-762/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į TPDRIS proceso
(Nr. K-VT-13-18-469) Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2019 m. kovo 26 d. Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG100377 su pritarimu teikimui tvirtinti:

1. T v i r t i n u  žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:474 ir Nr. 0101/0167:55) tarp Skatulės ir Mozūriškių gatvių, T-06 teritorijoje, detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 19 d. sprendimu Nr. 1-436, sprendinių koregavimą sklypuose ties Reikjaviko gatve pagal pridedamą brėžinį, kuriame:1.1. suformuoti atskirųjų želdynų teritorijos (indeksas E) sklypai Nr. 12 ir Nr. 11;                                                                                                                                                                                                                                                            Pagrindinis+brėžinys_001_1.tif

1.2. pakeistas vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų naudojimo būdas ir pobūdis
(indeksas G/G1) į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos žemės naudojimo būdą (indeksas G2);

1.3. suplanuoti servitutai S1, S2, S3, S4, S5 patekti iki žaliųjų teritorijų ir Buivydiškių tvenkinio; 1.4. nustatyti kiti planuojamų sklypų pagrindiniai naudojimo reglamentai, nurodyti pridedame brėžinyje.

  1. N u s t a t a u,  kad:

2.1. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi teikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

2.2. šiuo sprendinių keitimu suplanuoto sklypo ribos ir plotai gali būti tikslinami atlikus tiksliuosius geodezinius matavimus.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut