2019-04-16 patvirtintas apie 3.1 ha teritorijos prie Pergalės gatvės detalusis planas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL APIE 3,1 HA TERITORIJOS PRIE  PERGALĖS GATVĖS  DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO

 

2019 m. balandžio  16 d.   Nr. A30-780/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2019 m. balandžio 10 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG102174:

  1. T v i r t i n u apie 3,1 (trijų ir vienos dešimtosios) ha teritorijos prie Pergalės gatvės, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detalųjį planą ir jo sprendinius. (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-16-201). Pagrindinis brėžinys pridedamas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Pagrindinis_brezinys.jpg
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut