2019-04-16 patvirtintas teritorijos prie Dunojaus gatvės detaliojo plano (registro Nr. T00056461) Rasų seniūnijoje sprendinių koregavimas sklype Dunojaus g. 14B

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS PRIE DUNOJAUS GATVĖS DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE DUNOJAUS G. 14B TVIRTINIMO

 

2019 m. balandžio  16 d.   Nr. A30-778/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2019 m. balandžio 10 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG102118:

  1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2000 m. lapkričio 16 d. sprendimu
    Nr. 98 patvirtinto teritorijos prie Dunojaus gatvės detaliojo plano (registro Nr. T00056461) Rasų seniūnijoje sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklype (kadastro Nr. 0101/0072:361) Dunojaus g. 14B, suformuotame Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. 30-1375 „Dėl sklypo
    Dunojaus g. 14B formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintu žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu, nustatant teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-18-436). Pagrindinis brėžinys pridedamas.                                                                  TPD_Dunojaus_14B_brezinys_1.jpg
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut