2019-04-16 priimtas sprendimas koreguoti Žvėryno šiaurinės dalies detalųjį planą sklype Lūšių g. 19

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI ŽVĖRYNO ŠIAURINĖS DALIES DETALIOJO PLANO

SKLYPO LŪŠIŲ G. 19 SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ

 

2019 m. balandžio  16 d.   Nr. A30-781/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 ,,Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 318.1, 318.4.5.2 ir 318.4.5.3 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u inicijuoti Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano (registro Nr. T00054357), patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 1998 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. 246V, sklypo Lūšių g. 19 (kadastro Nr. 0101/0031:43) sprendinių koregavimą: nekeičiant žemės sklypo ribų, ploto ir paskirties pakeisti žemės naudojimo būdą iš mažaaukščių namų statybos teritorijos į daugiabučių ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą, nustatyti sklype leistiną pastatų aukštį, altitudę, užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
  2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).                                                                                                                                                                   programa+Lūšių+19

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut