2019-04-17 priimtas sprendimas koreguoti sklypų (kadastro Nr. 0101/0063:732; 0101/0063:102; 0101/0063:751) Strielčiukų gatvėje detaliojo plano sprendinius sklypuose Strielčiukų g. 16 ir 18

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0063:732, NR. 0101/0063:102 IR NR.  0101/0063:751) STRIELČIUKŲ GATVĖJE DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPUOSE STRIELČIUKŲ G. 16 IR 18

 

2019 m. balandžio  17 d.   Nr. A30-795/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. 30-21 „Dėl sklypų (kadastro Nr. 0101/0063:732; 0101/0063:102; 0101/0063:751) Strielčiukų gatvėje detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypų (kadastro
  Nr. 0101/0063:732, Nr. 0101/0063:102 ir Nr. 0101/0063:751) Strielčiukų gatvėje detaliojo plano (registro Nr. T00057741) sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklypuose Strielčiukų g. 16 ir 18 keičiant sklypų ribas ir plotus (prijungiant įsiterpusį valstybinės žemės plotą), nustatant reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).                                                                                                                       strielciukų g._schema
 2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI KOREGUOTI

 

 1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas sklypų (kadastro Nr. 0101/0063:732; 0101/0063:102; 0101/0063:751) Strielčiukų gatvėje detaliojo plano (registro Nr. T00057741) sprendinių koregavimas sklypuose Strielčiukų g. 16 ir 18.
 2. Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: 0,26 ha sklypai (žemės naudojimo paskirtis – kita) (kadastro Nr. 0101/0063:846 ir 0101/0063:102) Strielčiukų g. 16 ir 18, Naujosios Vilnios seniūnijoje, Vilniuje.
 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222, LT-09601, Vilnius
 4. Planavimo iniciatorius fizinis asmuo.
 5. Rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.
 6. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymas.
 7. Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. 30-21 „Dėl sklypų (kadastro Nr. 0101/0063:732; 0101/0063:102; 0101/0063:751) Strielčiukų gatvėje detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypų (kadastro Nr. 0101/0063:732, Nr. 0101/0063:102 ir Nr. 0101/0063:751) Strielčiukų gatvėje detaliojo plano (registro Nr. T00057741) sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklypuose Strielčiukų g. 16 ir 18 keičiant sklypų ribas ir plotus (prijungiant įsiterpusį valstybinės žemės plotą), nustatant reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
 8. Papildomi planavimo uždaviniai: nėra.
 9. Papildomi reglamentai: nėra.
 10. Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekamos.
 11. SPAV reikalingumas: nereikalingas.
 12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 14. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.
 15. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.
 16. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano koregavimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.
 17. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartyje.
 18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
 19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

 

Suderinta:  Miesto plėtros departamento direktorius –

Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas                                    Mindaugas Pakalnis

 

 

 

 

Rengė: Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Rytinės teritorijos poskyrio vyr. specialistas

Benius Bučelis, tel. 219 7913 (4913)