2019-04-18 patvirtintas apie 1 ha teritorijos tarp Ukmergės ir Eitminų gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Ukmergės g. 316 (kadastro Nr. 0101/0100:2117), Ukmergės g. 310 (kadastro Nr. 0101/0100:174) ir (kadastro Nr. 0101/0100:1939)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL APIE 1 HA TERITORIJOS TARP UKMERGĖS IR EITMINŲ GATVIŲ DETALIOJO PLANO SKLYPŲ NR. 1, NR. 2 IR NR. 3 SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2019 m. balandžio   18  d.   Nr. A30-808/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2019 m. balandžio 4 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG101541:

  1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 1 d. sprendimu Nr. 1-2319 ,,Dėl apie 1 ha teritorijos tarp Ukmergės ir Eitminų gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054357) sklypų Nr. 1 (Ukmergės g. 316, kadastro         Nr. 0101/0100:2117), Nr. 2 (Ukmergės g. 310, kadastro Nr. 0101/0100:174) ir Nr. 3 (kadastro      Nr. 0101/0100:1939) sprendinių koregavimą (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-18-606). Pagrindinis brėžinys pridedamas.    SMA_DP_UkmergesEitminu_SPR_Pagrindinis+brezinys
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.
Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut