2019-04-18 patvirtintas teritorijos tarp Savanorių prospekto ir Vaduvos gatvės detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Vaduvos g. 4A (kadastro Nr. 0101/0077:77)

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS TARP SAVANORIŲ PROSPEKTO IR VADUVOS GATVĖS DETALIOJO PLANO UŽSTATYMO ZONOS IR RIBŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO SKLYPE VADUVOS G. 4A (KADASTRO NR. 0101/0077:77)

 

2019 m. balandžio  18 d.   Nr. A30-816

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu:

  1. T v i r t i n u teritorijos tarp Savanorių prospekto ir Vaduvos gatvės detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 22 d. sprendimu Nr. 1-1643 „Dėl teritorijos tarp Savanorių prospekto ir Vaduvos gatvės detaliojo plano tvirtinimo“, užstatymo zonos ir ribų koregavimą sklype Vaduvos g. 4A (kadastro Nr. 0101/0077:77) pagal pridedamą brėžinį „Sklypo sutvarkymo planas su koreguojama statinių užstatymo zona“, kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija. Sklypo+sutvarkymo+planas+su+koreguojama+statinių+užstatymo+zona
  2. Į p a r e i g o j u statytoją objekto techninį projektą parengti vadovaujantis detaliuoju planu ir šiuo koregavimu nustatytais reikalavimais, statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 7 priedu ir kitais teisės aktais.

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut