Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

2019-04-19 sudarytos Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartys Nr. A615-32/19, Nr. A615-33/19

TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO SUTARTIS

 

2019 m. balandžio 19 d.   Nr. A615- 32/19

Vilnius

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, esanti Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilniuje, kodas 188710061 (toliau – Planavimo organizatorius), atstovaujama Administracijos direktoriaus  Povilo Poderskio, veikiančio pagal Teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalį, ir  UAB „Balt-Eagle“, įm. k. 222171550, atstovaujama direktoriaus  Aleksandro Taraškevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Planavimo iniciatorius), adresas Geologų g. 6, LT-02190, Vilniuje.  (toliau – Šalys), susitarė ir sudarė šią sutartį.

 

 

 1. SUTARTIES DALYKAS

 

1.1. Šiuo Šalys susitaria dėl sklypo Švitrigailos g. 37 (kad. Nr. 0101/00701:436) (toliau – Planuojama teritorija) teritorijos prie sklypo Švitrigailos g. 30/35 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano koregavimo (toliau – Teritorijų planavimo dokumentas) planavimo proceso inicijavimo, rengimo ir finansavimo.

Pagrindas:

Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus pavaduotojos 2017 m. kovo 13 d. įsakymas  Nr. A30-736*.

 

 1. PLANAVIMO TIKSLAI

 

2.1. Rengti teritorijos prie sklypo Švitrigailos g. 35/30 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2002 m. spalio 17 d. sprendimu Nr. 1960V „Dėl teritorijos prie sklypo Švitrigailos g. 30/35 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu sklype Švitrigailos g. 37 (kadastro Nr. 0101/0070:436), nekeičiant žemės tikslinės paskirties, žemės sklypo ribų ir ploto, keičiant žemės naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijas, statinių aukštį, užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą ir kitus rodiklius pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano reglamentus bei koreguojant užstatymo zoną ir ribas.

 

 1. PLANAVIMO INICIATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Sutarties 4.5 punkte nurodytu pagrindu parengti Teritorijų planavimo dokumentą pagal Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

3.2  Pasirinkti Teritorijų planavimo dokumento rengėją.

3.3. Savo lėšomis finansuoti Teritorijų planavimo dokumento rengimą.

3.4. Sutarties 4.5. nurodytu pagrindu kreiptis į aplinkos ministro įsakymu patvirtintose Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse ir atitinkamose specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas institucijas, kad jos pateiktų teritorijų

planavimo dokumentui teritorijų planavimo sąlygas, kaip numatyta Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme

3.5. Sutarties 4.5. nurodytu pagrindu teikti Teritorijų planavimo dokumento projektą viešinti, derinti, tikrinti ir tvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.

3.6. Teritorijų planavimo dokumento rengėju pasirenkama:

UAB „Miesto vizija“, įm.k. 303081028, adresas Geranaimių g. 7, LT-02184, Vilnius

 

 

 

 1. PLANAVIMO ORGANIZATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

 

4.1..Bendradarbiauti su Planavimo iniciatoriumi, operatyviai teikti informaciją ir (ar) duomenis, kurių reikia teritorijų planavimo dokumentams rengti, derinti ir tikrinti.

4.2. Bendradarbiauti su Planavimo iniciatoriumi viešinant teritorijų planavimo procesą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, savivaldybės interneto svetainėje, seniūnijos, kuriai rengiamas teritorijų planavimo dokumentas, skelbimų lentoje, nagrinėjant ir aptariant pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų, dalyvaujant jų viešame svarstyme.

4.3. Teritorijų planavimo dokumento derinimo procedūras vykdyti laikantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų terminų.

4.4. Teritorijų planavimo dokumentą patvirtinti laikantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų terminų.

4.5. Sudarydamas šią sutartį, planavimo organizatorius suteikia planavimo iniciatoriui įgaliojimą Teritorijų planavimo dokumento rengimo metu planavimo organizatoriaus vardu kreiptis į aplinkos ministro įsakymu patvirtintose Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo tiesyklėse ir atitinkamose specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas institucijas, kad jos pateiktų teritorijų planavimo sąlygas, teikti Teritorijų planavimo dokumento projektą viešinti, derinti, tikrinti ir tvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, atlikti kitus būtinus veiksmus, pasirašyti prašymus ir dokumentus, kurių reikia Teritorijų planavimo dokumentui rengti, derinti, tikrinti ir patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka.

4.6. Privaloma teikti registruoti duomenis apie patvirtintą Teritorijų planavimo dokumentą ir teisės aktą, kuriuo patvirtintas Teritorijų planavimo dokumentas, kartu su patvirtinto Teritorijų planavimo dokumento sprendiniais Lietuvos respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatuose nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo.

 

5..ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

5.1. Šalis, pažeidusi sutarties sąlygas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

5.2. Planavimo organizatorius neatsako už pasekmes, atsiradusias neparengus ar nepatvirtinus teritorijų planavimo dokumento, nurodyto sutarties 1.1 punkte.

5.3. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios sutarties ar susijusį su šia sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, sutarties šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Planavimo organizatoriaus buveinės vietą.

 

 

 1. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

 

6.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki Teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo dienos, tačiau ne ilgiau kaip 7 metus nuo šios sutarties pasirašymo dienos.

6.2. Šalių teisės ir pareigos baigiasi pasibaigus sutarties galiojimo terminui (jeigu kitaip nenumatyta sutartyje).

6.3. Sutartis šalių rašytiniu susitarimu gali būti keičiama, gali būti vieneriems metams pratęsiamas sutartyje nurodytas galiojimo terminas ar sutartis nutraukiama.

6.4. Kuriai nors iš šalių pažeidus sutartį ir nepašalinus pažeidimo per papildomą 30 darbo dienų terminą, kita šalis turi teisę nutraukti sutartį vienašališkai ir reikalauti iš pažeidusios sutartį šalies atlyginti nuostolius.

 

 

 1. KITOS SĄLYGOS

 

7.1. Iki šios teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pasirašymo planavimo iniciatorius privalo būti sumokėjęs visus jam priklausančius mokėti žemės ar valstybinės žemės nuomos mokesčius.

7.2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.

7.3. Sutartis skelbiama viešai planavimo organizatoriaus interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

 

 

 

Planavimo organizatorius

Įgaliota Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus  2017-11-30

įsakymu Nr. 40-594

pavaduotoja Danuta Narbut

           Planavimo iniciatorius

           UAB „Balt-Eagle“

 

Direktorius  Aleksandras Taraškevičius

 

                                                A.V.

 

                                                                   A.V.

TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO SUTARTIS

 

2019 m.   balandžio 19 d.   Nr. 615-33/19

Vilnius

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, esanti Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilniuje, kodas 188710061 (toliau – Planavimo organizatorius), atstovaujama Administracijos direktoriaus Povilo Poderskio, veikiančio pagal Teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalį ir
UAB „Viridi“ įm. k. 302853562, atstovaujama direktoriaus Tomo Brazinsko veikiančio pagal bendrovės įstatus ir kitų sklypų savininkų sutikimu (toliau – Planavimo iniciatorius), adresas Kalvarijų g. 140A-2, LT-08209, Vilniuje (toliau – Šalys), susitarė ir sudarė šią sutartį.

 

 1. SUTARTIES DALYKAS

 

1.1. Šiuo Šalys susitaria dėl sklypų Baltadvario g. 2, Baltadvario g. 4, Baltadvario g. 6, Baltadvario g. 8, Baltadvario g. 10, Baltadvario g. 12, Baltadvario g. 14, Sidabrės g. 1, Sidabrės g. 3, Sidabrės g. 5, Sidabrės g. 7, Sidabrės g. 11, Sidabrės g. 13, Sidabrės g. 15, Sidabrės g. 17 ir (kadastro Nr. 0101/0101:157) (toliau – Planuojama teritorija) apie 30 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano (registro Nr. T00072313) sklypų Nr. 109, Nr. 111, Nr. 113, Nr. 117, Nr. 119, Nr. 121, Nr. 123, Nr. 110, Nr. 112, Nr. 114, Nr. 115, Nr. 116, Nr. 118, Nr. 120, Nr. 122 ir Nr. 124 sprendinių koregavimo inicijavimo pagrindu (toliau – Teritorijų planavimo dokumentas) rengimo ir finansavimo.

 

Pagrindas:

Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019 m. kovo 18 d. įsakymas  Nr. A30-564/19 *.

 

 

 1. PLANAVIMO TIKSLAI

 

2.1. Atlikti apie 30 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano (registro Nr. T00072313), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. 1-1891 „Dėl apie 30 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sklypų Nr. 109 (Baltadvario g. 2, kadastro Nr. 0101/0101: 295), Nr. 111 (Baltadvario g. 4, kadastro Nr. 0101/0101:1124), Nr. 113 (Baltadvario g. 6, kadastro Nr. 0101/0101:1335), Nr. 117 (Baltadvario g. 8, kadastro Nr. 0101/0101:1340), Nr. 119 (Baltadvario g. 10, kadastro Nr. 0101/0101:1337), Nr. 121 (Baltadvario g. 12, kadastro Nr. 0101/0101:1125), Nr. 123 (Baltadvario g. 14, kadastro Nr. 0101/0101:228), Nr. 110 (Sidabrės g. 1, kadastro Nr. 0101/0101:317), Nr. 112 (Sidabrės g. 3, kadastro Nr. 0101/0101:1332), Nr. 114 (Sidabrės g. 5, kadastro Nr. 0101/0101:1333), Nr. 115 (Sidabrės g. 7, kadastro Nr. 0101/0101:1334), Nr. 116 (Sidabrės g. 11, kadastro Nr. 0101/0101:1341), Nr. 118 (Sidabrės g. 13, kadastro Nr. 0101/0101:1339), Nr. 120 (Sidabrės g. 15, kadastro Nr. 0101/0101:1336), Nr. 122 (Sidabrės g. 17, kadastro Nr. 0101/0101:318) ir Nr. 124 (kadastro Nr. 0101/0101:157) sprendinių koregavimą: nekeičiant žemės sklypų paskirties ir naudojimo būdo, patikslinti sklypų ribas, juos dalijant ir sujungiant, užstatymo tankį ir užstatymo tipą, servitutus bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu Nekeičiant žemės sklypų paskirties ir naudojimo būdo, patikslinti sklypų ribas, juos dalijant ir sujungiant, užstatymo tankį ir užstatymo tipą, servitutus bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

 

 

 1. PLANAVIMO INICIATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

 

 

3.1. Sutarties 4.5 punkte nurodytu pagrindu parengti Teritorijų planavimo dokumentą pagal Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

3.2  Pasirinkti Teritorijų planavimo dokumento rengėją.

3.3. Savo lėšomis finansuoti Teritorijų planavimo dokumento rengimą.

3.4. Sutarties 4.5. nurodytu pagrindu kreiptis į aplinkos ministro įsakymu patvirtintose Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse ir atitinkamose specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas institucijas, kad jos pateiktų teritorijų planavimo dokumentui teritorijų planavimo sąlygas, kaip numatyta Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme.

3.5. Sutarties 4.5. nurodytu pagrindu teikti Teritorijų planavimo dokumento projektą viešinti, derinti, tikrinti ir tvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.

3.6. Teritorijų planavimo dokumento rengėju pasirenkama:

UAB „Regroup projektavimas“, įm. k. 300622140, adresas Geležinio Vilko g. 18A, Vilnius.

 

 

 

 1. PLANAVIMO ORGANIZATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

 

 

4.1..Bendradarbiauti su Planavimo iniciatoriumi, operatyviai teikti informaciją ir (ar) duomenis, kurių reikia teritorijų planavimo dokumentams rengti, derinti ir tikrinti.

4.2. Bendradarbiauti su Planavimo iniciatoriumi viešinant teritorijų planavimo procesą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, savivaldybės interneto svetainėje, seniūnijos, kuriai rengiamas teritorijų planavimo dokumentas, skelbimų lentoje, nagrinėjant ir aptariant pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų, dalyvaujant jų viešame svarstyme.

4.3. Teritorijų planavimo dokumento derinimo procedūras vykdyti laikantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų terminų.

4.4. Teritorijų planavimo dokumentą patvirtinti laikantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų terminų.

4.5. Sudarydamas šią sutartį, planavimo organizatorius suteikia planavimo iniciatoriui įgaliojimą Teritorijų planavimo dokumento rengimo metu planavimo organizatoriaus vardu kreiptis į aplinkos ministro įsakymu patvirtintose Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo tiesyklėse ir atitinkamose specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas institucijas, kad jos pateiktų teritorijų planavimo sąlygas, teikti Teritorijų planavimo dokumento projektą viešinti, derinti, tikrinti ir tvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, atlikti kitus būtinus veiksmus, pasirašyti prašymus ir dokumentus, kurių reikia Teritorijų planavimo dokumentui rengti, derinti, tikrinti ir patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka.

4.6. Privaloma teikti registruoti duomenis apie patvirtintą Teritorijų planavimo dokumentą ir teisės aktą, kuriuo patvirtintas Teritorijų planavimo dokumentas, kartu su patvirtinto Teritorijų planavimo dokumento sprendiniais Lietuvos respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatuose nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo.

 

 

 1. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

5.1. Šalis, pažeidusi sutarties sąlygas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

5.2. Planavimo organizatorius neatsako už pasekmes, atsiradusias neparengus ar nepatvirtinus teritorijų planavimo dokumento, nurodyto sutarties 1.1 punkte.

5.3. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios sutarties ar susijusį su šia sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, sutarties šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Planavimo organizatoriaus buveinės vietą.

 

 

 1. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

 

6.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki Teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo dienos, tačiau ne ilgiau kaip 7 metus nuo šios sutarties pasirašymo dienos.

6.2. Šalių teisės ir pareigos baigiasi pasibaigus sutarties galiojimo terminui (jeigu kitaip nenumatyta sutartyje).

6.3. Sutartis šalių rašytiniu susitarimu gali būti keičiama, gali būti vieneriems metams pratęsiamas sutartyje nurodytas galiojimo terminas ar sutartis nutraukiama.

6.4. Kuriai nors iš šalių pažeidus sutartį ir nepašalinus pažeidimo per papildomą 30 darbo dienų terminą, kita šalis turi teisę nutraukti sutartį vienašališkai ir reikalauti iš pažeidusios sutartį šalies atlyginti nuostolius.

 

 

 1. KITOS SĄLYGOS

 

7.1. Iki šios teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pasirašymo planavimo iniciatorius privalo būti sumokėjęs visus jam priklausančius mokėti žemės ar valstybinės žemės nuomos mokesčius.

7.2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.

7.3. Sutartis skelbiama viešai planavimo organizatoriaus interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

 

 

 

Planavimo organizatorius   Planavimo iniciatorius

 

 

 

Įgaliota Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus 2017-11-30

įsakymu Nr. 40-594

pavaduotoja Danuta Narbut

 

  UAB „Viridi“

 

Direktorius Tomas Brazinskas

 

A.V.   A.V.