2019-04-26 patvirtintas teritorijos prie Lūkesčių gatvės nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 16 (kadastro Nr. 0101/0068:1141)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS PRIE LŪKESČIŲ GATVĖS NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 16 (KADASTRO NR. 0101/0068:1141) SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2019 m. balandžio  26 d.   Nr. A30-874/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3.1 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  teritorijos prie Lūkesčių gatvės nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00057298), patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 2000 m. kovo 9 d. sprendimu Nr. 487V ,,Dėl teritorijos prie Lūkesčių gatvės nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 16 (kadastro Nr. 0101/0068:1141) sprendinių koregavimą keičiant statinių statybos zoną ir statybos zonos ribas pagal sklypo planą su koreguojamais detaliojo plano sprendiniais (planas pridedamas), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Pagrindinis_Brezinys

 

L. e. Administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas Danuta Narbut