2019-04-30 patvirtintas teritorijos prie sklypo Savanorių pr. 174A detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Savanorių pr. 174P (kadastro Nr. 0101/0069:204)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS PRIE SKLYPO SAVANORIŲ PR. 174A DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE SAVANORIŲ PR. 174P

(KADASTRO NR. 0101/0069:204) TVIRTINIMO

 

2019 m. balandžio   30 d.   Nr. A30-898/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į TPDRIS proceso
(Nr. K-VT-13-18-322) Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2019 m. balandžio 12 d. Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą
Nr. REG102560 su pritarimu teikimui tvirtinti:

1. T v i r t i n u  teritorijos prie sklypo Savanorių pr. 174A detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 3 d. sprendimu Nr. 1-1053, sprendinių koregavimą sklype Savanorių pr. 174P (kadastro Nr. 0101/0069:204) pagal pridedamą brėžinį, kuriame patikslinamas užstatymo tankumas ir nustatyti kiti planuojamo sklypo pagrindiniai naudojimo reglamentai, nurodyti pridedame brėžinyje.                                                                                                                                                                                                                    Pagrindinis+brėžinys+Savanorių+174P_1.tif

  1. Nustatau, kad:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2.1. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi teikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

2.2. šiuo sprendinių keitimu suplanuoto sklypo ribos ir plotai gali būti tikslinami atlikus tiksliuosius geodezinius matavimus.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut