2019-05-08 patvirtintas teritorijos (Plytinės g. atšaka iki Nugalėtojų g.) detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Lauksargio g. 39 (kadastro Nr. 0101/0013:397) ir Lauksargio g. 39B (kadastro Nr. 0101/0013:347)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS (PLYTINĖS G. ATŠAKA IKI NUGALĖTOJŲ G.) DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPUOSE LAUKSARGIO G. 39 (KADASTRO NR. 0101/0013:397) IR LAUKSARGIO G. 39B (KADASTRO NR. 0101/0013:347) TVIRTINIMO

 

2019 m. gegužės  8 d.   Nr. A30-942/19

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2019 m. kovo 28 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG100668:

  1. T v i r t i n u teritorijos (Plytinės g. atšaka iki Nugalėtojų g.) detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto tarybos 1999 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. 334, sprendinių koregavimą sklypuose Lauksargio g. 39 (kadastro Nr. 0101/0013:397) ir Lauksargio g. 39B (kadastro Nr. 0101/0013:347). Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-18-513). Pagrindinis brėžinys pridedamas.                                     LAUKSARGIO g.+DPk+BRĖŽINYS
  2. N u s t a t a u, kad:

2.1. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

2.3. už šio įsakymo vykdymą atsakingas yra Miesto plėtros departamento direktorius.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut