2019-05-15 pritarta apie 33,5 ha teritorijos tarp Panerių, Geležinkelio, Stoties ir Seinų gatvių Naujamiesčio seniūnijoje detaliojo plano koncepcijai

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL PRITARIMO APIE 33,5 HA TERITORIJOS TARP PANERIŲ, GELEŽINKELIO, STOTIES IR SEINŲ GATVIŲ, NAUJAMIESČIO SENIŪNIJOJE, DETALIOJO PLANO KONCEPCIJAI

2019 m. gegužės   15 d.   Nr. 30-1159/19

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 250.3.4 papunkčiu ir 293 punktu,

p r i t a r i u  apie 33,500 (trisdešimt trijų ir penkių dešimtųjų) ha teritorijos tarp Panerių, Geležinkelio, Stoties ir Seinų gatvių Naujamiesčio seniūnijoje detaliojo plano koncepcijai (pridedama).

VP18-197_STOTIS+DP_pagrindinis+brezinys_laida-0_KONCEPCIJA

Administracijos direktorius Povilas Poderskis