2019-05-16 priimtas sprendimas koreguoti sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:552) Vilkeliškių kaime detaliojo plano (registro Nr. T00055867) sprendinius sklypuose Salotės g. 68 (kadastro Nr. 0101/0167:1355) ir Salotės g. 70 (kadastro Nr. 0101/0167:1368)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU KOREGUOTI SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0167:552) VILKELIŠKIŲ KAIME DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPUOSE SALOTĖS G. 68 (KADASTRO NR. 0101/0167:1355) IR SALOTĖS G. 70 (KADASTRO NR. 0101/0167:1368)

 

2019 m. gegužės   16 d.   Nr. A30-1008/19

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.4.5.2, 318.4.5.3 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-633 „Dėl Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimo ir sklypo Vilkeliškių kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:552) Vilkeliškių kaime detaliojo plano (registro Nr. T00055867) sprendinius sklypuose Salotės g. 68 (kadastro Nr. 0101/0167:1355) ir Salotės g. 70 (kadastro Nr. 0101/0167:1368) keičiant nustatytą gyvenamųjų teritorijų naudojimo būdą ir mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos pobūdį į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą, keičiant nustatytus teritorijos naudojimo reglamentus (statybos zoną ir jos ribas, statybos liniją), nustatant vienbučio blokuoto užstatymo tipą ir kitus papildomus suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (registro Nr. T00056038) nustatytų reglamentų.
  2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Planavimo programaSalotėje