2019-05-21 patvirtintas sklypo (kadastro Nr. 0101/0157:198) Grigaičių kaime, Vilniuje, detaliojo plano sprendinių koregavimas DP sklypuose Nr. 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62 ir 61

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0157:198) GRIGAIČIŲ KAIME, VILNIUJE, DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPUOSE NR. 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62 ir 61 TVIRTINIMO

 

2019 m. gegužės   21 d.   Nr. A30-1033/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. vasario 11 d. sprendimo
Nr. 1-246 „Dėl Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimo ir sklypo Grigaičių kaime, Vilniuje, detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto sklypo (kadastro Nr. 0101/0157:198) Grigaičių kaime, Vilniuje, detaliojo plano (registro Nr. T00055146) sprendinių koregavimą sklypuose Nr. 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62 ir 61 keičiant statinių statybos zonas ir ribas pagal sklypo planą (pridedama), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Sklypų sutvarkymo planai

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut