2019-05-21 patvirtintas sklypo (kadastro Nr. 0101/0158:656) Nemėžio kaime detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose  Valonų g. 21 (kadastro Nr. 0101/0158:2215), Valonų g. 23 (kadastro Nr. 0101/0158:2216), Valonų g. 25 (kadastro Nr. 0101/0158:2217), Valonų g. 27 (kadastro Nr. 0101/0158:2218)  ir Valonų g. 29 (kadastro Nr. 0101/0158:2219)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0158:656) NEMĖŽIO KAIME DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPUOSE VALONŲ G. 21, 23, 25, 27 IR 29 TVIRTINIMO

 

2019 m. gegužės 21 d.   Nr. A30-1041/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2019 m.
gegužės 10 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG105150:

 1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 30 d. sprendimu
  Nr. 1-1536 „Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0158:656) Nemėžio kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo (kadastro Nr. 0101/0158:656) Nemėžio kaime detaliojo plano (registro
  Nr. T00070022), pakoreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. A30-2539 „Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0158:656) Nemėžio kaime detaliojo plano sprendinių koregavimo tvirtinimo“, sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu pakeičiant sklypų  Valonų g. 21 (kadastro Nr. 0101/0158:2215), Valonų g. 23 (kadastro Nr. 0101/0158:2216), Valonų g. 25 (kadastro Nr. 0101/0158:2217), Valonų g. 27 (kadastro Nr. 0101/0158:2218)  ir Valonų g. 29 (kadastro Nr. 0101/0158:2219)  ribas ir teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-18-581). Pagrindinis brėžinys pridedamas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Pagrindinis+sklypo sutvarkymo plano brėžinys

  1. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

   

   

  Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut