2019-05-21 priimtas sprendimas koreguoti individualių gyvenamųjų namų kvartalo Rytų gatvės rajone nedidelių veiklos mastų detaliojo plano pakeitimo sprendinius sklype Kurapkų g.18

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI INDIVIDUALIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALO RYTŲ GATVĖS RAJONE NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO PAKEITIMO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPE KURAPKŲ G. 18

 

2019 m. gegužės  21 d.   Nr. A30-1034/19

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u inicijuoti Vilniaus miesto valdybos 1999 m. balandžio 1 d. sprendimu
  Nr. 522V „Dėl individualių gyvenamųjų namų kvartalo Rytų gatvės rajone nedidelių veiklos mastų detaliojo plano pakeitimo tvirtinimo“ patvirtinto individualių gyvenamųjų namų kvartalo Rytų gatvės rajone nedidelių veiklos mastų detaliojo plano pakeitimo (registro Nr. T00057610) sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklypą Kurapkų g. 18 padalijant į du atskirus sklypus, keičiant sklypų ribas ir plotus (prijungiant įsiterpusius valstybinės žemės plotus), nustatant reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką). Kurapku-18schema
 2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).
Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI KOREGUOTI

 

 1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas individualių gyvenamųjų namų kvartalo Rytų gatvės rajone nedidelių veiklos mastų detaliojo plano pakeitimo (registro Nr. T00057610) sprendinių koregavimas sklype Kurapkų g. 18.
 2. Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: 0,1526 ha sklypas (žemės naudojimo paskirtis – kita) (kadastro Nr. 0101/0065:346) Kurapkų g. 18, Naujosios Vilnios seniūnijoje, Vilniuje.
 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222, LT-09601, Vilnius
 4. Planavimo iniciatorius fizinis asmuo.
 5. Rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.
 6. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymas.
 7. Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto valdybos 1999 m. balandžio 1 d. sprendimu Nr. 522V „Dėl individualių gyvenamųjų namų kvartalo Rytų gatvės rajone nedidelių veiklos mastų detaliojo plano pakeitimo tvirtinimo“ patvirtinto individualių gyvenamųjų namų kvartalo Rytų gatvės rajone nedidelių veiklos mastų detaliojo plano pakeitimo (registro Nr. T00057610) sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklypą Kurapkų g. 18 padalijant į du atskirus sklypus, keičiant sklypų ribas ir plotus (prijungiant įsiterpusius valstybinės žemės plotus), nustatant reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
 8. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, siūloma neviršyti gretimų suplanuotų teritorijų naudojimo reglamentų.
 9. Papildomi reglamentai: nėra.
 10. Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekamos.
 11. SPAV reikalingumas: nereikalingas.
 12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 14. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.
 15. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.
 16. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano koregavimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.
 17. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartyje.
 18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
 19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

 

Suderinta:  Miesto plėtros departamento direktorius –

Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas                                    Mindaugas Pakalnis

Rengė: Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Rytinės teritorijos poskyrio vyr. specialistas

Benius Bučelis, tel. 219 7913 (4913)