2019-05-21 priimtas sprendimas koreguoti teritorijos prie Rokantiškių g. 37 ir 37A nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius sklype Anapilio g. 7 (kadastro Nr. 0101/0036:1333)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS PRIE ROKANTIŠKIŲ G. 37 IR 37A NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE ANAPILIO G. 7 INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2019 m. gegužės   21  d.   Nr. A30-1032/19

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto valdybos 2000 m. kovo 9 d. sprendimu Nr. 495V „Dėl teritorijos prie Rokantiškių g. 37 ir 37A nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius sklype Anapilio g. 7 (kadastro Nr. 0101/0036:1333) inicijavimo pagrindu, padalijant sklypą į du sklypus, nustatant sklypų naudojimo būdą, užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, aukštingumą, užstatymo zonas ir kitus statybos reglamentus.
  2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą (pridedama). ANAPILIO 7+PROGRAMA

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut