2019-05-21 priimtas sprendimas rengti apie 7,1ha teritorijos prie Juodojo kelio, z. Starkaus ir A. Šapokos gatvių detalųjį planą

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI APIE 7,1 HA TERITORIJOS  PRIE JUODOJO KELIO, Z. STARKAUS IR A. ŠAPOKOS GATVIŲ, NAUJOSIOS VILNIOS SENIŪNIJOJE, DETALIOJO PLANO RENGIMĄ

 

2019 m. gegužės  21   d.   Nr. A30-1039/19

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u inicijuoti apie 7,1 (septynių ir vienos dešimtosios) ha teritorijos prie Juodojo kelio, Z. Starkaus ir A. Šapokos gatvių, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano rengimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, nustatant (keičiant) sklypuose (kadastro
  Nr. 0101/0157:301, Nr. 0101/0157:300,  Nr. 0101/0157:15, Nr. 0101/0157:40, Nr. 0101/0157:372, Nr. 0101/0157:349 ir Nr. 0101/0157:1830) žemės sklypų naudojimo paskirtį, ribas ir plotus, žemės naudojimo būdą, užstatymo tankį, intensyvumą, statinio aukštį, užstatymo tipą, statybos zoną ir ribą bei kitus planuojamam užstatymui reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).                                                                                                                       schema: Juodasis k._Šapokos g.
 2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).
Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

 

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

 

 1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas apie 7,1 ha teritorijos prie Juodojo kelio, Zigmo Starkaus ir Adolfo Šapokos gatvių, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano rengimas
 2. Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: apie 7,1 ha sklypai (kadastro Nr. 0101/0157:301, Nr. 0101/0157:300, Nr. 0101/0157:15, Nr. 0101/0157:40, Nr. 0101/0157:372, Nr. 0101/0157:349 ir Nr. 0101/0157:1830), Naujosios Vilnios seniūnijoje, Vilniuje.
 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222, LT-09601, Vilnius
 4. Planavimo iniciatorius fiziniai, juridiniai asmenys.
 5. Rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.
 6. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymas.
 7. Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti apie 7,1 (septynių ir vienos dešimtosios) ha teritorijos prie Juodojo kelio, Zigmo Starkaus ir Adolfo Šapokos gatvių, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano rengimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, nustatant (keičiant) sklypuose (kadastro Nr. 0101/0157:301, Nr. 0101/0157:300, Nr. 0101/0157:15, Nr. 0101/0157:40, Nr. 0101/0157:372, Nr. 0101/0157:349 ir Nr. 0101/0157:1830) žemės sklypų naudojimo paskirtį, ribas ir plotus, žemės naudojimo būdą, užstatymo tankį, intensyvumą, statinio aukštį, užstatymo tipą, statybos zoną ir ribą bei kitus planuojamam užstatymui reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
 8. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, siūloma neviršyti gretimų suplanuotų teritorijų naudojimo reglamentų..
 9. Papildomi reglamentai: nėra.
 10. Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekamos.
 11. SPAV reikalingumas: nereikalingas.
 12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 14. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.
 15. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.
 16. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano rengimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.
 17. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartyje.
 18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
 19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

 

Suderinta:  Miesto plėtros departamento direktorius –

Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas                                    Mindaugas Pakalnis

 

Rengė: Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Rytinės teritorijos poskyrio

vyr. specialistas Benius Bučelis, tel. 219 7913 (4913)