2019-05-21 priimtas sprendimas koreguoti teritorijos prie Rugiagėlių gatvės nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00054447) sprendinius sklype Rugiagėlių g. 30E

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI  TERITORIJOS PRIE RUGIAGĖLIŲ GATVĖS NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ SKLYPE RUGIAGĖLIŲ G. 30E

 

2019 m. gegužės   21  d.   Nr. A30-1037/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus         2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2002 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. 1832V „Dėl teritorijos prie Rugiagėlių gatvės nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos prie Rugiagėlių gatvės nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00054447) sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklypą Rugiagėlių g. 30E padalijant į du atskirus sklypus, nustatant reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).                                                                                                                                                                                                               Rugiageliu g. schema
 2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI KOREGUOTI

 

 1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas teritorijos prie Rugiagėlių gatvės nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00054447) sprendinių koregavimas sklypuose sklype Rugiagėlių g. 30E.
 2. Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: 0,1202 ha sklypas (žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdai – Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) (kadastro Nr. 0101/0049:1169) Rugiagėlių g. 30E, Naujosios Vilnios seniūnijoje, Vilniuje.
 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222, LT-09601, Vilnius
 4. Planavimo iniciatorius fiziniai asmenys.
 5. Rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.
 6. Planavimo pagrindas: fizinių asmenų prašymas.
 7. Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2002 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. 1832V „Dėl teritorijos prie Rugiagėlių gatvės nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos prie Rugiagėlių gatvės nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00054447) sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklypą Rugiagėlių g. 30E padalijant į du atskirus sklypus, nustatant reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
 8. Papildomi planavimo uždaviniai: nėra.
 9. Papildomi reglamentai: nėra.
 10. Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekamos.
 11. SPAV reikalingumas: nereikalingas.
 12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 14. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.
 15. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.
 16. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano koregavimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.
 17. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartyje.
 18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
 19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

 

Suderinta:  Miesto plėtros departamento direktorius –

Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas                                    Mindaugas Pakalnis

 

Rengė: Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Rytinės teritorijos poskyrio vyr. specialistas

Benius Bučelis, tel. 219 7913 (4913)