2019-05-23 patvirtintas sklypų Pylimėlių g. 17/30 ir 18/23 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype M. Rėmerio g. 1

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPŲ PYLIMĖLIŲ G. 17/30 IR 18/23 NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SKLYPO M. RĖMERIO G. 1 STATYBOS ZONOS KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2019 m. gegužės   23 d.   Nr. A30-1056/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3.1 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  sklypų Pylimėlių g. 17/30 ir 18/23 detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2003 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. 343V „Dėl sklypų Pylimėlių g. 17/30 ir 18/23 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, koregavimą, keičiant detaliuoju planu nustatytą sklypo M. Rėmerio g. 1 statybos zoną pagal sklypo sutvarkymo planą (pridedama), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

žiūrėti:RĖMERIO1+PAGRINDINIS+BRĖŽINYS

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut