2019-05-23 priimtas sprendimas koreguoti teritorijos (Plytinės g. atšaka iki Nugalėtojų g.) detaliojo plano sprendinius sklypuose Lauksargio g. 43B ir 43C

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS (PLYTINĖS G. ATŠAKA IKI NUGALĖTOJŲ G.) DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPUOSE LAUKSARGIO G. 43B IR 43C INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2019 m. gegužės  23 d.   Nr. A30-1064/19

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto tarybos 1999 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. 334 „Dėl teritorijos (Plytinės g. atšaka iki Nugalėtojų g.) detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius sklypuose Lauksargio g. 43B ir 43C inicijavimo pagrindu: pakeisti detaliuoju planu nustatytas sklypų ribas, nustatyti naudojimo būdą, užstatymo intensyvumą, tankį, užstatymo zoną, aukštingumą ir kitus statybos reglamentus.
  2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą (pridedama).                                                                                                                                                                                LAUKSARGIO 43B+C PROGRAMA
Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut