2019-05-30 priimtas sprendimas keisti sklypo Nr.4 Tarandėje detaliojo plano sprendinius pertvarkytuose sklypuose (kadastro Nr. 0101/0171:0745, Nr. 0101/0171:0743, Nr. 0101/0171:0744, Nr. 0101/0171:0746)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO TARANDĖJE DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 4, PERTVARKYTO ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0171:1890) PAŠILAIČIŲ SENIŪNIJOJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTU, SPRENDINIŲ KEITIMO ORGANIZAVIMO

2019 m. gegužės   30 d.   Nr. A30-1122/19

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.7 papunkčiu:

 1. O r g a n i z u o j u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. 30-1108 „Dėl sklypo Tarandėje detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00056560), pertvarkyto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 30-2169 „Dėl žemės sklypo (kadastro
  Nr. 0101/0171:1890) Pašilaičių seniūnijoje formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“, sprendinių keitimą, nustatant sklype Nr. 4 (žemės sklypuose kadastro Nr. 0101/0171:0745,
  Nr. 0101/0171:0743, Nr. 0101/0171:0744, Nr. 0101/0171:0746) visuomeninės paskirties teritorijos naudojimo būdą, užstatymo tankį, intensyvumą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus, numatant žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0171:0745, Nr. 0101/0171:0743, Nr. 0101/0171:0744,
  Nr. 0101/0171:0746) paėmimą visuomenės poreikiams.
 2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Planavimo darbų programa

detaliOJO planavimo DOKUMENTUI RENGTI

 

 1. Planuojamos teritorijos adresas: Žemės sklypai (kadastro Nr. 0101/0171:0745,        Nr. 0101/0171:0743, Nr. 0101/0171:0744, Nr. 0101/0171:0746), Pašilaičių seniūnija, Vilnius.
 2. Planuojamos teritorijos plotas: apie 0,9600 ha.
 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 4. Rengėjas: SĮ „Vilniaus planas“.
 5. Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 18 d. pasitarimo Miesto plėtros departamento klausimais protokolas Nr. A17-317/19(3.1.16E-AD).
 6. Planavimo uždaviniai: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. 30-1108 „Dėl sklypo Tarandėje detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00056560), pertvarkyto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 30-2169 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0171:1890) Pašilaičių seniūnijoje formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“, sprendinių keitimą, nustatant sklype Nr. 4 (žemės sklypuose kadastro Nr. 0101/0171:0745, Nr. 0101/0171:0743, Nr. 0101/0171:0744,   Nr. 0101/0171:0746) visuomeninės paskirties teritorijos naudojimo būdą, užstatymo tankį, intensyvumą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus, numatant žemės sklypų (kadastro                 Nr. 0101/0171:0745, Nr. 0101/0171:0743, Nr. 0101/0171:0744, Nr. 0101/0171:0746) paėmimą visuomenės poreikiams.
 7. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius ir kompozicinius ryšius su gretimybėmis. Suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.
 8. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai.
 9. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
 10. SPAV reikalingumas: nereikalingas.
 11. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 12. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 13. Koncepcijos rengimas: nerengiama.
 14. Sprendinių profesinis vertinimas: nereikalingas.
 15. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbti priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
 16. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.
 17. Derinimo procedūra: atlikti derinimo veiksmus teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt).
 18. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, naudojant M 1:500-M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

 

Suderinta:Miesto plėtros departamento direktorius

(Savivaldybės vyriausiasis architektas)                                                               Mindaugas Pakalnis

Rengė  Miesto plėtros departamento

detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Vakarinės teritorijos poskyrio

Vyr. specialistė Asta Tiškevičienė, 2112752