2019-05-31 priimtas sprendimas koreguoti sklypo Saulės g. 8 detaliojo plano sprendinius sklype Saulės g. 10 (kadastro Nr. 0101/0043:53)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPO SAULĖS G. 8 DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE SAULĖS G. 10 (KADASTRO NR. 0101/0043:53) INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2019 m. gegužės  31 d.   Nr. A30-1135/19

 

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 30-1306 „Dėl sklypo Saulės g. 8 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius sklype Saulės g. 10 (kadastro Nr. 0101/0043:53) inicijavimo pagrindu: pakoreguoti užstatymo tipą į sodybinį, patikslinti teritorijos naudojimo tvarkymo reglamentus.
  2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą (pridedama).                                                                                                                                                                                                SAULĖS g.10+PROGRAMA
Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut