2019-05-31 priimtas sprendimas koreguoti Vilniaus miesto pietinio greitkelio bei gretimų teritorijų detaliojo plano sklypo sprendinius sklype Gerosios Vilties g. 27 (kadastro Nr. 0101/0052:35)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI VILNIAUS MIESTO PIETINIO GREITKELIO BEI GRETIMŲ TERITORIJŲ DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 16 SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU SKLYPE GEROSIOS VILTIES G. 27

 

2019 m. gegužės   31  d.   Nr. A30-1142/19

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi,
28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu
Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2003 m. gegužės 21 d. sprendimu Nr. 01A-41-4 „Dėl Vilniaus miesto pietinio greitkelio bei gretimų teritorijų detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto Vilniaus miesto pietinio greitkelio bei gretimų teritorijų detaliojo plano sklypo Nr. 16 sprendinius sklype  inicijavimo pagrindu: nekeičiant žemės sklypo paskirties ir naudojimo būdo patikslinti galimą pastatų aukštingumą siekiant jį padidinti ir kitus pagrindinius naudojimo reikalavimus pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą.
  2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).                                                                                                                                                                 Planavimo+darbų+programa

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut