2019-06-03 priimtas sprendimas rengti apie 1,6 ha teritorijos prie Užutėkio gatvės detalųjį planą

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL APIE 1,6 HA TERITORIJOS PRIE UŽUTĖKIO GATVĖS DETALIOJO PLANO RENGIMO TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2019 m. birželio   3  d.   Nr. A30-1156/19

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir 24 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 244 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u   teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu rengti apie 1,6 (vieno ir šešių dešimtųjų) ha teritorijos (schema pridedama Plan_teritorija) prie Užutėkio gatvės detalųjį planą nustatant planavimo tikslą – padalinti sklypus, nustatyti jų paskirtis, naudojimo būdus bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038).
  2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).                                                                                                   190529_Programa

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut