2019-06-07 patvirtintas sklypo Vilniaus g. 35 ir jo gretimybių detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Vilniaus g. 35 (kadastro Nr. 0101/0041:240)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO VILNIAUS G. 35 IR JO GRETIMYBIŲ DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO (STATINIŲ STATYBOS ZONOS, RIBOS IR SERVITUTO PAKEITIMO) TVIRTINIMO

 

2019 m. birželio  7 d.   Nr.  30-1473/19

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 papunkčiu,

t v i r t i n u  sklypo Vilniaus g. 35 (kadastro Nr. 0101/0041:59) ir jo gretimybių Senamiesčio seniūnijoje detaliojo plano (registro Nr. T00071562), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. 1-1813 „Dėl sklypo Vilniaus g. 35 ir jo gretimybių detaliojo plano tvirtinimo“, koregavimą sklype Vilniaus g. 35 (kadastro Nr. 0101/0041:240), keičiant detaliuoju planu nustatytą statinių statybos zoną, ribą ir servitutą pagal sklypo sutvarkymo planą (brėžinys pridedamas), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

sklypo+sutvarkymo+planas

 

Administracijos direktorius Povilas Poderskis